Systemy alarmowe

Alarmy DSO

alarm

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) stosuje się dla zapewnienia pełnej ochrony i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obiekcie. Nadają one jasne, precyzyjne i jednoznaczne komunikaty ewakuacyjne i alarmowe.

DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Projektujemy i instalujemy systemy nagłośnieniowe służące do głosowego powiadomienia osób przebywających w  budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inne zdarzenie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewniają one w sposób automatyczny lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczną ewakuację osób przebywających w obiekcie.

 

szafa dso

 Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiamiodnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną.


 DSO jest glosnik dsosystemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich, w przeciwieństwie do enigmatycznych sygnałów dźwiękowych.

Alarmy SAP

stop  W obecnych czasach praktycznie każdy nowoczesny budynek wyposażany jest w System Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP). Na co dzień właściwie niezauważalny, dyskretnie zainstalowany, monitoruje chroniony obiekt przez całą dobę.

 

Pożar zanim wyrządzi szkody powinien zostać możliwie wcześnie zauważony, w tym celu należy zaprojektować dedykowane instalacje – zwane również instalacjami sygnalizacji pożarowej w skrócie SAP. Mają one na celu możliwie wczesne wykrycie, lokalizację, sygnalizowanie oraz alarmowanie i powiadomienie o powstałym zagrożeniu.  Cele jakie system powinien osiągnąć to podjęcie określonych działań, takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia.


System sygnalizacji alarmów pożarowych składa się Schemat instalacji pożarowejgłównie z centrali alarmowej, ostrzegaczy (czujek i przycisków) pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych. Systemy te instaluje się tam, gdzie pożar musi być wykryty szybko i niezawodnie. W razie alarmu pożarowego sterowane przez centralkę urządzenie gaśnicze powinno się uruchamiać automatycznie. Sygnał o pożarze powinien być także przekazany do straży pożarnej. Zainstalowane w systemie czujki i przyciski pożarowe działają bez przerwy (przy zaniku napięcia sieciowego zasilane są z akumulatorów awaryjnych), a ich zdolność do nadzorowania nie może być w żaden sposób zakłócona lub ograniczona. Centrala alarmowa stale porównuje stan rzeczywisty ze stanem zadanym czujek i otoczenia. Wszelkie odchyłki są rejestrowane i sygnalizowane.

O jakości systemu sygnalizacji alarmu pożarowego decyduje nie tylko marka, lecz przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych komponentów urządzenia.


 

Dziedziny zastosowania: Przemysł, placówki handlowe i miejsca zgromadzeń, jak hotele, domy opieki, szpitale, centra handlowe, a także budynki bankowe, zakładów ubezpieczeniowych i administracyjne, archiwa, centrale techniczne i zaopatrzeniowe, zakłady produkcyjne, biura itd.

Alarmy SSWN

Niestety… żyjemy w świecie, gdzie nikt nie może być spokojny ani o siebie i swoich najbliższych, jak również o bezpieczeństwo swojego mienia. We włamaniach najgorsze jest to, że ktoś obcy dotyka naszych rzeczy, nawet najbardziej osobistych…

 

Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).


Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

W systemach alarmowych SSWN dobór urządzeń uzależniamy od rodzaju strzeżonych pomieszczeń, ich przeznaczenia, wartości strzeżonej, stopnia zagrożenia, wymaganej czułości i niezawodności oraz możliwości finansowych inwestora.


Stosujemy wyłącznie sprawdzone produkty o najwyższej jakości. W naszych instalacjach wykorzystujemy produkty topowych marek, takich jak Bosch SECURITY, SATEL i DSC. Nasz doświadczony dział techniczny zajmuje się projektowaniem i montażem systemów powiadamiania alarmowego.

Naszą współpracę opieramy na sprawdzonych partnerach handlowych,  współpracujemy z firmą   podłączając nasze systemy do monitoringu.