HUBAG - Działamy z energią | Pomiary elektryczne
pomiary wrocław,pomiary elektryczne,tanie pomiary,pomiary okresowe,pomiary prądu,elektryk pomiary,hubag
16129
page,page-id-16129,page-child,parent-pageid-16278,page-template-default,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.10,vc_responsive

Pomiary elektryczne

stopWykonujemy w sposób profesjonalny standardowe i zaawansowane pomiary elektryczne, które potwierdzamy dokumentacją sporządzoną w oparciu o dedykowane oprogramowanie. Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne certyfikaty.Oprócz pomiarów elektrycznych okresowych, wykonujemy również pomiary mające na celu szybkie wykrycie i diagnozę wszelkich awarii i usterek w instalacjach elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych, pożarowych.

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej obejmuje następujące czynności: oględziny, pomiary elektryczne i próby elektryczne, protokół z wynikami pomiarów. Protokoły pokontrolne (oryginał w 2 egzemplarzach: pomiary instalacji elektrycznej druk w oprawie; kopia: pomiary instalacji elektrycznej pdf ) dostarczamy Klientowi w wyznaczonym terminie wraz z protokołem przekazania. W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień
dotyczących zapisów zawartych w naszych opracowaniach. Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia pracowników wykonujących pomiary ochronne, co daje Państwu pewność, że protokół pomiarów elektrycznych spełnia wymagania formalne stawiane przez ustawodawcę.Projektowanie

Wykonujemy dokumentacje projektowe, projekty wykonawcze, prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie instalacji oraz systemów elektrotechnicznych i teletechnicznych, zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz regulacjami prawnymi.Służymy pomocą  przy odbiorach elektrycznych.Oferujemy kompleksowe i w pełni zintegrowane rozwiązania dla budownictwa prywatnego oraz przemysłu. W wykonywanych projektach dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, oraz przestrzegania rygorystycznych norm i przepisów. Nasza bogata wiedza specjalistyczna oraz umiejętność stosowania realnych rozwiązań oparta jest o długoletnią praktykę na budowie przy realizacji bardzo różnorodnych projektów. Mamy świadomość, że integralność stosowanych rozwiązań ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa każdej inwestycji, dlatego też oferujemy kompleksowe rozwiązania począwszy od przyłącza po końcowy obwód zasilanego obiektu. Obsługujemy inwestycje wszelkiego typu i wielkości, od pojedynczych lokali mieszkalnych po rozległe obiekty komercyjne i przemysłowe, jak również nietypowe inwestycje.Pomiary elektryczne

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowiąbudynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych (pomiary elektryczne w mieszkaniach i w częściach wspólnych), pomiary elektryczne w budynkach biurowych, pomiary elektryczne w szpitalach, pomiary elektryczne szkołach oraz pomiary elektryczne w budynkach biurowych, magazynowych oraz przemysłowych Firma HUBAG wykona dla Państwa prawidłowo i zgodnie z prawem pięcioletni przegląd techniczny instalacji elektrycznej w Państwa obiektach. Przegląd elektryczny polega na sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, kompletności schematów, tablic i oznaczeń.

Pomiary elektryczne Kraków– rezystancji izolacji,

Pomiary rezystancji izolacji  wykonujemy w celu określenie stanu izolacji urządzeń, sieci lub instalacji elektrycznych.

Od jakości izolacji zależy sprawność ochrony przed dotykiem bezpośrednim, ma ona  bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi jak i sprawne działanie urządzeń elektrycznych.

 

Systematyczne sprawdzanie stanu instalacji urządzeń chroni przed: -możliwością wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

-pozwala wykryć pogarszający się stan izolacji, dlatego jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych .

– skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
– pomiar pętli zwarciowej,

Sprawdzenie czy impedancja obwodu jest na tyle mała  aby w momencie zwarcia  popłynął prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zasilania w wyznaczonym z charakterystyk czasie.

– zerowania,
– wyłączników różnicowo-prądowych,

Zasady sprawdzania działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych podczas badań odbiorczych określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000

 

Podstawowe wymagania dotyczące budowy i działania wyłączników różnicowoprądowych  podane są w normach:

– PN-EN 61008-1:2007/ISI:2008  Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do

użytku domowego i podobnego (RCCB)–Część 1: Postanowienia ogólne  oraz

– PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku

domowego i podobnego (RCBO)–Część 1: Postanowienia ogólne,

– PN-IEC 755+A1+A2:1996 Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

 

Badania i pomiary wyłączników RCD przeprowadza się w trakcie okresowego przeglądu stanu ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej.

Zakres badań wyłączników różnicowoprądowych.

– badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, w tym prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE;

– kontrolne sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem „T”;

– sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD;

– pomiar czasu wyłączania RCD;

– sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu

wyzwalającego.
– rezystancji uziemień,

Badania i pomiary instalacji odgromowej  mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpiecznego użytkowania.
  Badanie okresowe obejmuje:
1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
4. Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.
1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
6. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz

– pomiary rezystywności gruntu

Pomiary rezystywność gruntu potrzebne są przy projektowaniu uziemień urządzeń elektroenergetycznych, brane są pod uwagę w projektowaniu ochrony katodowej (ochrona antykorozyjna), wykorzystywane są w geologii.

misc-main-tools

– kolejność wirowania faz,

– pomiary małych rezystancji styków, połączeń (spawanych, lutowanych, zgrzewanych, stykowych).

Wykonujemy pomiary małych rezystancji w zakresie od 0,1µΩ do 2000Ω prądem o maksymalnej wartości 10A, o charakterze zarówno rezystancyjnym jak i indukcyjnym (uzwojenia silników, transformatory, cewki o niskiej rezystancji itp).
– natężenia oświetlenia

W zakładach pracy, instytucjach publicznych oraz innych miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które okresowo poddajemy sprawdzaniu i które są zatwierdzone przez Główny Urząd Miar.

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia, współczynnika równomierności, współczynnika odbicia. W przypadku niedoświetlenia, lub złego współczynnika równomierności proponujemy zastosowanie odpowiednich źródeł światła lub modernizację oświetlenia.

Po dokonaniu pomiarów sporządzana jest przez nas stosowna dokumentacja.

-pomiary elektronarzędzi

Pomiarów elektronarzędzi dokonujemy między innymi cyfrowymi miernikami  przeznaczonymi  do pomiarów  parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia,  itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy.

Czas badań elektronarzędzi.

I kategoria – co 6 miesięcy; (eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany , –  co 6 miesięcy)
II kategoria – co 4 miesiące; (eksploatacja częsta-nie zwracane u pracownika) co 4 miesiące)
III kategoria – co 2 miesiące; (eksploatacja ciągła na kilku zmianach  2 miesiące)

– pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg

WIELOFUNKCYJNY MIERNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MPI-525

W miejscach gdzie jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano izolowanie stanowiska, należy przeprowadzać pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg.

Wartość rezystancji izolacji ścian i podłóg nie może być niższa od:

– 50kΩ przy napięciu instalacji do 500V

– 100kΩ przy napięciu instalacji powyżej 500V

Rezystancję mierzymy przy użyciu elektrody probierczej która zbudowana jest z metalowej płytki o bokach 250 mm.

Pomiaru dokonujemy przykładając płytkę do ściany lub podłogi z siłą odpowiednio  250 N i 750 N  a przewodem ochronnym instalacji.

Do pomiarów należy stosować omomierz induktorowy lub próbnik izolacji  ustawiając napięcie o wartości 500V przy napięciu instalacji do 500V lub 1000V przy napięciu instalacji przekraczającej 500V.

Zapytaj o pomiary elektryczne

Please wait...